Onderwijslocatie
Tussenvoorziening Expertisecentrum

Ouderraad

De Ouderraad

De Onderwijslocatie is een bovenschoolse voorziening. Leerlingen staan ingeschreven bij één van de scholen van het Samenwerkingsverband. Ze zijn als leerlingen met leerwegondersteuning (LWOO) op de Onderwijslocatie van het OPDC geplaatst. Daar de Onderwijslocatie eigenlijk geen ‘echte’ school is, is de ouderraad ook geen ‘echte’ ouderraad. Dat houdt in dat de raad geen bevoegdheden heeft. Toch heeft de Onderwijslocatie van het OPDC gemeend een ouderraad te moeten instellen om zo de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen de mogelijkheid te geven om vertegenwoordigd te zijn binnen de school.

Doel
De ouderraad bevordert het contact en de samenwerking tussen de school, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Indien nodig probeert de ouderraad te bemiddelen in kwesties tussen school en ouder(s)/verzorger(s).

Samenstelling
De ouderraad wordt samengesteld uit:

 • Ouder(s)/verzorger(s), het streven is dat iedere klas wordt vertegenwoordigd door een ouder/verzorger.
 • Directieleden, dit zijn adviserende leden, zij hebben geen stemrecht.

Taken van de ouderraad
De taken van de ouderraad zijn:

 • Het, waar nodig, behartigen van de belangen van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in alle zaken die de school betreffen.
 • Het op verzoek of uit eigen beweging geven van adviezen aan het bestuur en de directie in alle zaken die de school betreffen.
 • Het beheren van de gelden van de vrijwillige ouderbijdragen.
 • Minimaal 6 keer per jaar vergaderen. In deze vergaderingen wordt de ouderraad geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de school en eventuele gesignaleerde problemen worden aangekaart.
 • Het organiseren van een jaarlijkse thema-avond.

Besteding vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan:

 • Een WA-verzekering voor op school en onderweg van en naar school.
 • Een jaarlijkse thema-avond.
 • Jaarlijks te bepalen uitgaven. In de afgelopen jaren zijn bijdragen gedaan aan onder andere daisyspelers, laptops, laptopkasten en beeldschermen.
 • Bemiddeling bij de aanschaf van SprintPluspakketten ten behoeve van dyslectische leerlingen, zodat de ouders deze pakketten met korting kunnen aanschaffen.